Framsida :: Utbildningsperioden :: Utbildningsperiodens inriktningsalternativ :: Skydd av miljö- och kulturegendom (YKS)

Skydd av miljö- och kulturegendom (YKS)

Målet med inriktningsalternativet Skydd av miljö- och kulturegendom är att ge civiltjänstgöraren färdighet att kunna hjälpa i miljöolyckor och att skydda kulturegendom. Dessutom sätter vi oss in i miljöproblem och lösningarna av dem.

I miljöfostran behandlar vi människans och naturens växelverkan, speciellt de problem, som människans påverkan av naturen för med sig och vi söker lösningar på dessa problem.

YKS-gruppen lär sig grunderna för oljebekämpning, såväl i praktiken som i teorin. Under timmarna bekantar vi oss med bl.a. nödvändig utrustning, behandling av fåglar samt organisering av verksamheten. Vissa grupper får även bekanta sig med tvätt utrustningen för nedoljade fåglar, som finns vid Borgå räddningsverk. Civiltjänstcentralen har rätt att skriva ut intyg över genomgången kurs i oljebekämpning enligt Världsnaturfondens WWF:s direktiv.

Lektionerna som berör skydd av kulturegendom handlar om allas gemensamma kulturegendom över hela världen, världsnaturarvet i hemlandet, samt utomlands, samt en case studie som berör lokalkultur i Lappträsk. Målet är att förutom att vi känner igen och värdesätter kulturegendom också förstår att skydda dem i olika krissituationer.