Medborgarfärdigheter (KAVA)

Målet för alternativet medborgarfärdigheter är att uppmuntra civiltjänstgöraren till ett aktivt och deltagande medborgarskap. Under utbildningstimmarna speglar vi våra egna värderingar mot både det finska samhället och den internationella verkligheten.

I undervisningen om politiskt deltagande, medborgaraktivitet och konsumentbeteende granskar vi viktiga problem i samhället, samt söker lösningar på problemen och vi reflekterar över våra egna val av åtgärder. Den samhälleliga verksamheten granskas ur många synvinklar – röstning och partiverksamhet genom organisationer, samt demonstrationer, medborgarolydighet bland andra aktiviteter. I miljöfostran granskar vi växelverkan mellan människan och naturen, speciellt genom de problem som människan förorsakar och deras lösningsmodeller.

Den internationella omgivningen bekantar vi oss bl.a. ur utvecklingsländernas och de mänskliga rättigheternas perspektiv. Under timmarna om ”ickevåld” bekantar vi oss med banbrytarna inom motstånd utan våld, bl.a. Tolstoi och Gandhi. Vi bekantar oss med hur konflikter är uppbyggda, med orsakerna till väpnade konflikter, följderna av dessa, lagstiftning, samt metoder att förhindra och lösa konflikter.

Inom KAVA-gruppen har vi även undervisning, där blicken vänds inåt och förståelse för oss själva är i centrum. Förväntningarna som hör ihop med att vara man betraktas och vi funderar över myterna om mannen. Föreläsningar om färdigheter för livet innehåller idéer om hur man bygger upp ett bra självförtroende.