Framsida :: Utbildningsperioden :: Utbildningsperiodens inriktningsalternativ

YKS, oljegruppUTBILDNNINGSPERIODENS INRIKTNINGSALTERNATIV, I SÅ FALL ATT DU VALT EN FINSKSPRÅKIG KONTINGENT

Under utbildningsperiodens första dag indelas civiltjänstgörarna (förutom några undantagsgrupper, bl.a. de svenskspråkiga) i fyra grupper för hela utbildningstiden. Du kan i huvudsak välja själv i vilken grupp du vill delta. Grupperna är:

Medborgarfärdigheter (KAVA)

Brand, räddning och befolkningsskydd (PP)

Miljöfostran och skyddande av kulturegendom (YKS)

 Förebyggande av våld (VÄKE)

Vissa föreläsningar är för alla, oberoende av vilken grupp man tillhör, bl.a. civiltjänstens grundprinciper, första hjälp 1, hälsofostran, motion, vapenvägrans historia och tolerans. Undervisningen hålls i utbildningsutrymmena: Sikala, Lampola, kantin, ADB-klassen, Pakkaamo och då vädret det tillåter, också utomhus. Största delen av tiden är man tillsammans med sin egen grupp, men alla gemensamma ämnen hålls ibland med flera grupper tillsammans.

 

Medborgarfärdigheter (KAVA)

Målet för alternativet medborgarfärdigheter är att uppmuntra civiltjänstgöraren till ett aktivt och deltagande medborgarskap. Under utbildningstimmarna speglar vi våra egna värderingar mot både det finska samhället och den internationella verkligheten.

I undervisningen om politiskt deltagande, medborgaraktivitet och konsumentbeteende granskar vi viktiga problem i samhället, samt söker lösningar på problemen och vi reflekterar över våra egna val av åtgärder. Den samhälleliga verksamheten granskas ur många synvinklar – röstning och partiverksamhet genom organisationer, samt demonstrationer, medborgarolydighet bland andra aktiviteter. I miljöfostran granskar vi växelverkan mellan människan och naturen, speciellt genom de problem som människan förorsakar och deras lösningsmodeller.

Den internationella omgivningen bekantar vi oss bl.a. ur utvecklingsländernas och de mänskliga rättigheternas perspektiv. Under timmarna om ”ickevåld” bekantar vi oss med banbrytarna inom motstånd utan våld, bl.a. Tolstoi och Gandhi. Vi bekantar oss med hur konflikter är uppbyggda, med orsakerna till väpnade konflikter, följderna av dessa, lagstiftning, samt metoder att förhindra och lösa konflikter.

Inom KAVA-gruppen har vi även undervisning, där blicken vänds inåt och förståelse för oss själva är i centrum. Förväntningarna som hör ihop med att vara man betraktas och vi funderar över myterna om mannen. Föreläsningar om färdigheter för livet innehåller idéer om hur man bygger upp ett bra självförtroende.

 

Brand, räddning och befolkningsskydd (PP)

Målet med detta inriktningsalternativ är att utbilda civiltjänstgörare att fungera i räddningsverksamhet och att hjälpa till med uppgifter angående befolkningsskydd, samt ge mera färdigheter för förhindrande av olyckor.

Efter utbildningen förstår civiltjänstgöraren säkerhetsrisker som hänför sig till olika tillfällen, han kan förbereda sig på förhand och blir inte uppskärrad då en olycka inträffar. Gruppen PP går en kurs för ordningsvakter och får ett officiellt intyg över kursen. Efter att ha gått kursen kan de ansöka om ett kort för ordningsvakter hos polisen, kortet är i kraft fem år. Ordningsvakter behövs bl.a. vid allmänna möten och publiktillfällen. Gruppdeltagarna får också ganska heltäckande uppgifter om hur ett litet eller också litet större publiktillfälle kan arrangeras tryggt.

Målet med undervisningen i befolkningsskydd, brandbekämpning och räddningsverksamhet är att befrämja civiltjänstgörarnas kännedom om risker och brandsäkerhet. Vi ordnar också en AS1-primärsläckningskurs med praktiska övningar.   Även den frivilliga räddningstjänsten (VAPEPA) blir bekant.

I pp-kursen utförs också kursen ”Husets säkerhetschef", vi ordnar också en skallgång efter en försvunnen person.

 

Skydd av miljö- och kulturegendom (YKS)

Målet med inriktningsalternativet Skydd av miljö- och kulturegendom är att ge civiltjänstgöraren färdighet att kunna hjälpa i miljöolyckor och att skydda kulturegendom. Dessutom sätter vi oss in i miljöproblem och lösningarna av dem.

I miljöfostran behandlar vi människans och naturens växelverkan, speciellt de problem, som människans påverkan av naturen för med sig och vi söker lösningar på dessa problem.

YKS-gruppen lär sig grunderna för oljebekämpning, såväl i praktiken som i teorin. Under timmarna bekantar vi oss med bl.a. nödvändig utrustning, behandling av fåglar samt organisering av verksamheten. Vissa grupper får även bekanta sig med tvätt utrustningen för nedoljade fåglar, som finns vid Borgå räddningsverk. Civiltjänstcentralen har rätt att skriva ut intyg över genomgången kurs i oljebekämpning enligt Världsnaturfondens WWF:s direktiv.

Lektionerna som berör skydd av kulturegendom handlar om allas gemensamma kulturegendom över hela världen, världsnaturarvet i hemlandet, samt utomlands, samt en case studie som berör lokalkultur i Lappträsk. Målet är att förutom att vi känner igen och värdesätter kulturegendom också förstår att skydda dem i olika krissituationer.

 

Förebyggande av våld (VÄKE)

Inriktningsalternativet för förebyggande av våld avser att skola civiltjänstgörare till att förebygga våldsamt beteende; att känna igen aggressionens upphovsmekanismer, att befrämja det egna och andras psykiska välbefinnande samt samspelet mellan människor.

Inom denna inriktning, koncentrar vi oss på förebyggande av våld genom övningar i uttryckande av känslor och samspel, dessutom behandlar vi uppbyggnaden av och kännedom om självkänslan. Inom utbildningsprogrammet sätter vi in oss i myterna om mannen, vi granskar uppfostran, sexualiteten, parförhållande och faderskap.

Under perioden bekantar civiltjänstgörarna sig med våldsfenomenet i dess olika skepnader, såsom mobbning, rasism, våld i nära relationer, samt sexuellt ofredande. Målet är att fördjupa sig i förebyggande av våld enligt olika sociala verksamhetsmodeller, t.ex. förlikning och olika slag av skolprogram mot mobbning.

Utbildningsperioden ger tjänstgöraren färdigheter att arbeta som hjälp, speciellt i uppfostrings- och sociala arbeten, t.ex. i daghem, skolor och inom ungdomsverksamhet.