Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Permissioner

Permissioner

Inom civiltjänsten beviljas följande permissioner:

• Personlig permission PP, 18 dagar

• Personlig orsakspermission POP, 180 dagar

• Duglighetspermission, 20 dagar

• Faderskapsledighet, 12 dagar

Civiltjänstgöraren har rätt till personlig permission (PP), 18 dagar, under hela tjänstgöringstiden (beväringstiden medräknad). Tjänstgöringsplatsen skall sköta om att permissionerna beviljas. PP-permissionerna skall beviljas regelbundet under hela tjänstgöringstiden. Under PP-permissionerna skall tjänstgöraren kunna sköta egna privata ärenden, därför bör tjänstgöringsplatsen ta i beaktande tjänstgörarens önskemål om tidpunkt för permissionen. Civiltjänstgöraren behöver inte motivera sin permissionsansökan. PP-permissionen får inte beviljas som veckoledighet. PP-permissionsdagarna räknas som tjänstgöringstid och dagpenning utbetalas.

POP-permissionsdagarnas maximiantal under hela tjänstgöringstiden är 180 dagar. Det är tjänstgöringsplatsen, som på basen av en motiverad ansökan av civiltjänstgöraren, besluter om beviljande av permissionen. Motivet kan vara bl.a. ekonomiska orsaker. Permissionen kan börja efter den senaste veckoledigheten och sluta efter en veckoledighet. De veckoledigheter som ingår i permissionstiden räknas som POP-permission. POP-dagar inom armén eller civiltjänsten räknas inte som tjänstgöringstid och för dem betalas ingen dagpenning. Om det beviljas minst 14 dagars oavbruten POP-permission, så måste man meddela om avbrottet till FPA.

En civiltjänstgörare kan beviljas duglighetspermission för berömligt uppförande under tjänstgöringstiden. Denna permission beviljas på initiativ av tjänstgörarens förman. Maximiantalet duglighetspermissionsdagar är 20 under hela tjänstgöringstiden. Tjänstgörarens uppträdande i tjänsten kan vara tillräcklig orsak för beviljandet av permissionen och denna permission kan användas som uppmuntran till goda arbetsprestationer. Permissionen får inte beviljas under veckoledigheten. Den räknas som tjänstgöringstid och dagpenning utbetalas. Tjänstgöringsplatsen behöver inte alls bevilja duglighetspermission om tjänstgöraren inte har uppfört sig väl i tjänstgöringen. De som utför beväringstjänst har enligt statistiken i medeltal 5-6 dagar duglighetspermission och endast i synnerligen få fall beviljas maximiantalet duglighetspermissionsdagar.

Civiltjänstgöraren har rätt till 12 dagar faderskapsledighet i samband med sitt barns födelse. Ledigheten beviljas inte som veckoledighet. Den räknas som tjänstgöringstid och dagpenning utbetalas. Civiltjänstgöraren kan dessutom söka faderskapspenning från FPA, för detta ändamål skall tjänstgöringsplatsen skriva ett intyg över faderskapsledigheten.