Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Hälsovård under permissioner

Civiltjänstgörarens hälsovård under permissioner

Civiltjänstgöraren skall i första hand vända sig till den läkare, som tjänstgöringsplatsen har anvisat, om inte tvingande skäl motiverar att annan läkare anlitas. Civiltjänstgöraren ska alltid omedelbart meddela tjänstgöringsplatsen att han sökt vård. Under resor i Finland ska civiltjänstgöraren söka vård på hälsocentral eller allmänt sjukhus eller hos en privat vårdinrättning med vilken tjänstgöringsplatsen avtalat om vård.

Utomlands finns sällan avtalsenlig eller kostnadsfri allmän hälsovård tillgänglig, varför civiltjänstgöraren då måste söka vård hos privatläkare eller ett allmänt sjukhus som fakturerar för vården. I vissa länder utanför EU kan sjukhuset dessutom kräva förhandsbetalning eller betalningsförbindelse. I sådana fall kan vården i regel inledas om civiltjänstgöraren har egen reseförsäkring. Detta befriar inte nödvändigtvis tjänstgöringsplatsen från dess betalningsskyldighet.