Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Hälsovård

Hälsovården

Civiltjänstgöraren ska inom tre veckor från inledandet av tjänstgöringen genomgå en läkarundersökning där tjänstedugligheten kontrolleras. Om sådan läkarundersökning inte har ordnats under utbildningsperioden, är tjänstgöringsplatsen skyldig att ordna den. Civiltjänstgöraren har dessutom rätt att besöka läkare eller annan hälsovårdspersonal för undersökning under tjänstgöringstiden och han har rätt att få den av läkaren ordinerade vården för att kunna fullfölja tjänstgöringen.

Under tjänstgöringstiden har civiltjänstgöraren rätt att få vård och mediciner som ordinerats av läkare och som är nödvändiga för fullgörande av tjänstgöringen. Tjänstgöringsplatsen svarar för dessa kostnader. Tjänstgöringsplatsen borde ingå överenskommelse med arbetsplatshälsovården, hälsovårdscentralen eller liknande i frågan om hälsovården. Då civiltjänstgöraren är i behov av vård så måste han besöka den läkare, som tjänstgöringsplatsen anvisat. I brådskande fall t.ex. under permissioner kan tjänstgöraren också använda sig av annan läkares tjänster. Han bör dock så fort som möjligt meddela tjänstgöringsplatsen om detta. Det har ingen betydelse för ersättningsansvaret om insjuknandet eller olycksfallet har skett på fritiden eller t.o.m. utomlands i samband med tjänstgörarens PP- eller DP-permissioner. Också kostnader för sjukdomar fastställda före tjänstgöringen, betalas av tjänstgöringsplatsen, i fall det fordras vård och medicinering under tjänstgöringstiden.

FPA kan i vissa fall ersätta sjukvårdskostnaderna, som tjänstgöraren själv hamnat att betala. FPA betalar inte ersättning åt tjänstgöringsplatsen. Tjänstgöringsplatsen måste betala den del som inte FPA ersätter.

Tjänstgöringsplatsen ansvarar inte för kostnader efter hemförlovningen. Tjänstgöraren hemförlovas efter en längre sjukpermission (ca 2 veckor) eller efter flera på varandra följande kortare sjukpermissioner eller då läkare ansett att han inte är tjänsteduglig. Statskontoret kan efter hemförlovningen ersätta kostnaderna för sjukvård enligt lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/90) åt tjänstgöraren. Vid behov bör tjänstgöringsplatsens läkare utfärda en remiss åt tjänstgöraren för fortsatt vård efter hemförlovningen. Det är civiltjänstcentralen som besluter om tjänstgörarens tjänsteduglighet.

Direktiv om tjänstgörarens tandvård och anskaffandet av glasögon hittas i reglerna för ”Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst”. Det är bra för tjänstgöringsplatsen att komma överens med den tandläkare, som man valt, om vårdplaner och kostnader.

Vid slutet av tjänstgöringen kan man utföra en hälsoundersökning. Detta är inte obligatoriskt, om inte tjänstgöraren fordrar det. Det är dock att rekommendera att en undersökning utförs, särskilt i sådana fall då det skett en olycka under tjänstgöringstiden. Tjänstgöraren skall underteckna läkarundersökningskortet då tjänstgöringen avslutas (hälsotillståndet vid hemförlovningen).

Se också: Hälsovård under permissioner