Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Försäkringsskydd och begränsning av risker

Försäkringsskydd och begränsande av risker.

I fråga om omfattningen av civiltjänstgörarens eget försäkringsskydd under civiltjänstgöringstiden finns det skillnader mellan de olika försäkringsbolagen, varför frågan måste bedömas från fall till fall och diskuteras med det egna försäkringsbolaget.

De vanligaste reseförsäkringarna är s.k. subsidiära försäkringar och minskar inte tjänstgöringsplatsens ersättningsansvar, eftersom försäkringsbolaget med stöd av lagstiftningen kan återkräva alla eller en del av vårdkostnaderna av tjänstgöringsplatsen. En kritisk fråga för civiltjänstgöraren är däremot tillgången till vård utomlands, om t.ex. ett sjukhus kräver förhandsbetalning eller reseförsäkring innan vården påbörjas. Ett sådant problem kan uppstå vid resor utanför EU, varför reseförsäkringen utgör säkerhet för det vårdgivande sjukhusets kostnader för vården av civiltjänstgöraren. Det rekommenderas därför kraftigt att civiltjänstgöraren, för sitt eget bästa, vid resor utomlands har en reseförsäkring som han själv tecknat och betalat.

Även de finländska olycksfalls- och vårdkostnadsförsäkringarna är i regel subsidiära försäkringar, vilket innebär att försäkringsbolaget med stöd av lagstiftningen kan återkräva ersättningarna av tjänstgöringsplatsen. Å andra sidan kan civiltjänstgörarens hälsovård i Finland ordnas vid hälsovårdscentral eller allmänt sjukhus, och då kan vårdkostnaderna i regel beräknas på förhand.

Vissa försäkringsbolag erbjuder civiltjänstgöringsplatserna försäkringar som helt eller delvis täcker tjänstgörarens hälsovårdskostnader. Det är dock skäl att observera att försäkringarna inte täcker hälsovårdsförnödenheter som tjänstgöringsplatsen skall svara för, såsom t.ex. anskaffning av glasögon. Det är skäl att förhandla om försäkringsskyddets omfattning och säkerställa att försäkringsbolaget har förstått bestämmelserna i civiltjänstlagen.

Arbets- och näringsministeriet har ingen försäkring för civiltjänstgörare. Med stöd av civiltjänstlagen kan man dock i en del fall ersätta särskilt stora kostnader som uppstått i anslutning till en civiltjänstgörare och som tjänstgöringsplatsen inte skäligen kan anses klara av. Ersättningsförfarandet är exceptionellt och förutsätter att arbets- och näringsministeriet kontaktats först.

En olycka som inträffat på tjänstgöringsplatsen eller på ett därtill hörande område eller under en resa, som tjänstgöringen förutsätter, ersätts med stöd av lagen om olycksfall i militärtjänst. Ersättning betalas även för en olycka som inträffar under fritid, som räknas som tjänstgöringstid (dock ej under personlig orsakspermission). Ersättningen utbetalas dock först efter fullgjord tjänst och tjänstgöringsplatsen svarar för vårdkostnaderna fram till tjänstgöringens slut.

Det innebär att lagen om olycksfall i militärtjänst inte minskar tjänstgöringsplatsens ansvar. Lagen utgör i stället ett skydd för civiltjänstgöraren för tiden efter tjänstgöringstiden. Civiltjänstgöraren själv (eller hans anhöriga) svarar för att ersättningen söks efter fullgjord tjänstgöring.

Tjänstgöringsplatsen kan minska sin risk:

• genom att teckna en försäkring (om det är möjligt)

• genom att bevilja permissioner jämt under tjänstgöringstiden, vilket medför att långa utlandsresor inte är möjliga

• genom att diskutera med civiltjänstgöraren om hans resplaner (utomlands) och bedöma vilka kostnader resan eventuellt kan medföra

• genom att hemförlova civiltjänstgöraren, om tjänstgöraren intas för långvarig sjukhusvård.