Disciplin

En civiltjänstgörare, som försummar sina skyldigheter i samband med fullgörandet av sina tjänsteuppgifter eller annars handlar i strid med sina tjänsteplikter kan påföras disciplinstraff. Ansvarspersonen bör efter att ha fått kännedom om saken, göra en skriftlig anmälan om tjänstgöringsförseelsen till civiltjänstcentralen, om ärendet inte är av det slaget, att det åtgärdas med en muntlig varning.

Civiltjänstgöringscentralen måste förrätta undersökning för att utreda tjänsteförseelsen. Civiltjänstcentralen skall vid undersökningen skaffa nödvändiga uppgifter om förseelsen före avgörande, den för förseelsen misstänkta civiltjänstgörarens skuld och andra omständigheter som inverkar på saken.

Civiltjänstcentralen ska upprätta ett protokoll över undersökningen. Vid undersökningen ska civiltjänstgöraren höras muntligt. Civiltjänstcentralen ska bevisligen tillställa civiltjänstgöraren ett förordnande till hörandetillfället. Före hörandet ska civiltjänstgöraren underrättas om i vilket ärende och i vilken egenskap han eller hon skall höras. Hörandet sker vid en tidpunkt som civiltjänstcentralen bestämmer, antingen på civiltjänstgöringsplatsen eller vid civiltjänstcentralen. Förhörsberättelsen ska ges till civiltjänstgöraren för genomläsning och granskning, och civiltjänstgörarens anmärkningar ska antecknas i den.

Civiltjänstgöraren ska innan det disciplinära ärendet avgörs ges tillfälle att ta del av undersökningsprotokollet och det övriga materialet som uppkommit vid undersökningen och ge sin förklaring med anledning av det.

En civiltjänstgörare, som har gjort sig skyldig till en tjänstgöringsförseelse kan som disciplinstraff:

1. tilldelas skriftlig varning

2. åläggas arbete utöver den ordinarie arbetstiden

3. fråntas dagpenningen, eller

4. fråntas rätten till personlig permission

För en och samma förseelse får disciplinstraff påföras endast i en straffart.

Civiltjänstgöraren kan under tjänstgöringstiden fråntas dagpenning högst två gånger och för högst 30 dagar i sänder. Civiltjänstgöraren kan åläggas arbete utöver den ordinarie arbetstiden högst fyra timmar om dagen under högst fem dagar per straff. Civiltjänstgöraren kan fråntas rätten till personlig permission högst fyra dagar per straff.

Civiltjänstcentralen påför disciplinstraff efter att ha slutfört undersökningen av tjänstgöringsförseelsen. Disciplinstraff ska påföras inom en månad från det muntliga hörandet. Civiltjänstcentralen ger i disciplinärenden ett skriftligt beslut, vilket tar upp förseelsen, tiden och platsen för förseelsen, disciplinstraffets art och storlek, de lagrum som tillämpats och grunderna för beslutet.

Ett disciplinstraff ska stå i ett rättvist förhållande till tjänstgöringsförseelsen. Prövningen av straffet ska ske med beaktande av de omständigheter under vilka förseelsen har begåtts, civiltjäntgörarens försök att förhindra eller lindra konsekvenserna av förseelsen samt civiltjänstgörarens tidigare tjänstgöring och uppförande.

Disciplinstraff behöver inte påföras eller också kan endast muntlig anmärkning ges i ärendet, om tjänstgöringsförseelsen har berott på oaktsamhet, tanklöshet eller okunskap som med beaktande av omständigheterna är ursäktlig eller om förseelsen i övrigt ska anses vara ringa.

Det disciplinära beslutet ska dateras och undertecknas. Civiltjänstcentralen ska bevisligen delge civiltjänstgöraren beslutet. Tidpunkten för delgivningen ska antecknas i beslutet eller i delgivningsbeviset. Till beslutet ska fogas anvisningar för sökande av ändring.