Allmänt om civiltjänsten

En värnpliktig, vars övertygelse hindrar honom att fullgöra sin tjänstgöring enligt värnpliktslagen befrias från tjänstgöringen och förordnas att fullgöra civiltjänsten i stället. Civiltjänstgöringen grundar sig på skyldigheten att försvara sitt land och om detta finns stadgat i civiltjänstlagen. Du kan bekanta dig med civiltjänstlagen (28.12.2007/1446) i sin helhet på adress www.finlex.fi.

I civiltjänsten ingår en grundutbildningsperiod, samhällsnyttig arbetstjänst av civil karaktär, kompletterande tjänstgöring, extra tjänstgöring och tjänstgöring under mobilisering. Civiltjänstgöringens längd är 347 dygn. Av tjänstgöringstiden är grundutbildningsperiodens längd 28 dygn och arbetstjänsten är 319 dygn. Arbetstjänsten kan utföras på en godkänd tjänstgöringsplats, vilken kan vara en statlig myndighet eller ett statligt affärsverk, statlig självständig inrättning av offentligrättslig karaktär eller en offentligrättslig förening, kommunal myndighet, religionssamfund (2 § religionsfrihetslagen 453/2003), eller dess församling, eller privaträttslig förening, sammanslutning eller stiftelse, som bedriver allmännyttig verksamhet.

Civiltjänstcentralen som myndighet svarar för civiltjänstgöringens praktiska utförande. Inom civiltjänstcentralen görs årligen ca 13 000 beslut angående civiltjänsten och det utbildas ca 1 600 civiltjänstgörare.

 

Civiltjänstmyndigheter

Arbets-och näringsministeriet leder, styr och utvecklar civiltjänsten. Arbets-och näringsministeriet har som hjälp i utvecklandet och planeringen av civiltjänsten en delegation, som är utsedd av statsrådet.

Civiltjänstcentralen fungerar i Lappträsk och dess uppgifter är följande:

  •  förordna civiltjänstgörare till tjänstgöring
  •  utbilda civiltjänstgörare
  •  övervaka civiltjänstgörare
  •  utfärda civiltjänstgöringsintyg enligt 8 § i passlagen (671/2006) till civiltjänstgörare. Under   arbetstjänsten utfärdar tjänstgöringsplatsen civiltjänstgöringsintyg
  •  sköta ersättningarna för kostnaderna för inkvartering av civiltjänstgörare
  •  handha annan praktisk verkställighet av civiltjänsten

Träsket