Uppgifterna i tjänstgöringen

Civiltjänsten bör ordnas på det sättet, att arbetsuppgifterna inte står i strid med tjänstgörarens övertygelse. Tjänstgörarens modersmål bör också tas i beaktande, då tjänstgöringsplatsen avgörs. Den finsk- eller svenskspråkiga har rätt att utföra sin arbetstjänst på sitt modersmål.

Man får inte utföra arbetstjänsten i sin egen arbetsgivares tjänst, ej heller på en plats, till vilken tjänstgöraren har arbets- eller tjänsteförhållande eller på annan grund har en fast anknytning till. Denna koppling går centralen igenom från fall till fall. Under tjänstgöringstiden kan man utföra förtjänstarbete åt en utomstående arbetsgivare, om det lyckas på grund av skötande av sina tjänsteuppgifter. Om du får lön regelbundet, så kan FPA avbryta utbetalningen av ditt beväringsstöds bostadsunderstöd. Förtjänstarbete får inte utföras åt den egna tjänstgöringsplatsen.

Den läroanstalt, där du har varit eller är studerande, kan fungera som din tjänstgöringsplats. Du får dock inte under arbetstjänsten idka studier eller på annat sätt befrämja, att du blir färdig med dina studier. På fritiden, t.ex. på kvällar och veckoslut får du naturligtvis studera.

Tjänstgöringsplatsens ansvarsperson, eller av honom utsedd person är din förman på tjänstgöringsplatsen och förevisar dina arbetsuppgifter. Tjänstgöringsplatsen skall också introducera dig i dina arbetsuppgifter. Det finns inget egentligt arbetsavtal angående arbetsuppgifterna mellan tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren. Arbetsuppgifterna bör bestämmas på basen av lämplighet och övertygelse.

Man får inte placera tjänstgöraren i sådant arbete, vilket personalen inte själv utför p.g.a. arbetskonflikt. Undantag är dock förbjuden arbetsstridsåtgärd.