Framsida :: Tjänstgöraren :: Permissoner

Permissioner

Inom civiltjänsten finns följande permissioner:

• Personlig permission PP 18 dagar

• Personlig orsakspermission POP 180 dagar

• Duglighetspermission DP 20 dagar

• Faderskapsledighet 12 dagar

Civiltjänstgöraren har rätt att få 18 PP-dagar under hela tjänstgöringstiden(beväringstjänsten medräknad). PP-dagar skall beviljas regelbundet under hela arbetstjänsttiden. Tjänstgöringsplatsen bör se till att ledigheterna beviljas. PP-dagarna är ämnade för att sköta privata ärenden, således bör tidpunkten, som tjänstgöraren anhåller om, tas i beaktande. Civiltjänstgöraren behöver inte motivera sin permissionsansökan. PP-dagarna bestäms inte till veckoledigheten. De räknas som tjänstgöringstid, och dagpenning betalas för dem.

POP-dagarnas maximiantal är 180 dagar under hela tjänstgöringstiden. Det är tjänstgöringsplatsen, som beviljar POP-dagar på basen av tjänstgörarens ansökan (motiverad). Anledning kan vara bl.a. ekonomiska orsaker. Permissionen kan börja efter föregående veckoledighet och sluta efter följande veckoledighet. Den veckoledighet som är mitt i permissionen räknas till POP-dagarna. POP-dagar inom både beväringstjänsten och civiltjänsten räknas inte med i tjänstgöringstiden, och det betalas inte heller dagpenning för dem. Om civiltjänstgöraren beviljas minst 14 dagar POP-ledighet i följd, så skall det anmälas till FPA om avbruten tjänst.

Man kan på basen av förmannens initiativ bevilja en duktig civiltjänstgörare duglighetspermisson. DP-dagarnas maximiantal är 20 under hela tjänstgöringstiden. Orsaken till att DP beviljas, skall vara den ifrågavarande civiltjänstgörarens uppförande, och då kan DP-dagarna användas som uppmuntran till goda arbetsprestationer. DP-dagar bestäms inte till veckoslutsdagarna. De räknas som tjänstgöringsdagar och det betalas dagpenning för dem. DP-dagar behöver inte beviljas om civiltjänstgöraren inte har skött väl om sina tjänstgöringsuppgifter. Enligt statistiken är DP-dagarna inom beväringstjänsten 5-6 dagar och bara i extrema fall, så beviljas alla tillåtna DP-dagar.

Civiltjänstgöraren har rätt till 12 dagars pappaledighet i samband med det egna barnets födelse. Ledighet beviljas inte som veckoledighet. Den räknas som tjänstgöringstid, och dagpenning betalas för dessa dagar. Förutom dagpenningen, så kan tjänstgöraren själv söka faderskapspenning från FPA. I sådana fall skall tjänstgöringsplatsen skriva ett intyg över pappaledigheten åt tjänstgöraren.

Tjänstgöringsplatsen beviljar sjukledighet på basen av läkarintyg. Sjukledigheten räknas som tjänstgöringstid. Tjänstgöraren kan hemförlovas p.g.a. en längre sjukledighet (ungefär 2 veckor) eller flere tätt på varandra följande sjukledigheter. Dessutom kan läkaren bestämma att tjänstgöraren är oförmögen att utföra sin arbetsplikt. Sjukledigheten bryter annan ledighet, som räknas till tjänstgöringstiden.

För varje dag bör uppvisas läkarintyg.

 

Stranden