Framsida :: Tjänstgöraren :: Arbetstid och fritid

Arbetstid och fritid

Civiltjänstgöraren måste följa den arbetstid, som tjänstgöringsplatsen har bestämt. Den regelbundna arbetstiden är minst 36 veckotimmar och mest 40 veckotimmar.

Man kan också ordna veckoarbetstiden enligt perioder i sådana fall, då tjänstgöringsplatsen också använder sig av periodvisa arbetstider. Det väsentliga är, att veckotimmarna i medeltal blir mellan 36 och 40 under utjämningsperioden. Om arbetstiden är under 36 timmar på tjänstgöringsplatsen, så måste de dessutom ordna annat arbete, så att minimikravet på 36 timmar uppfylls. Övrig tid är civiltjänstgörarens fritid. Civiltjänstgörarens veckoledighet skall bestämmas på samma sätt som för de övriga arbetstagarna på tjänstgöringsplatsen.                            

Den arbetstid, som överskrider maximiarbetstiden ersätts med lika lång fritid. Tjänstgöringsplatsen får inte betala lön eller annan penningersättning åt tjänstgöraren. Man får alltså inte heller arbeta för lön på sin fritid åt sin tjänstgöringsplats. För tjänstgöraren gäller inte arbets- eller tjänsteavtal. Veckoledigheten baserar sig dock på samma grunder som för övrig personal, som jobbar med samma uppgifter i arbets- och tjänsteförhållande.

Dejoureringstid räknas som arbetstid enligt följande: 2 timmar dejour motsvarar 1 timmes arbetstid. Som arbetstid räknas inte mattiderna eller arbetsresorna. Däremot räknas resetiden som arbetstid under kommenderingsresor.

Tjänstgöraren har rätt till tillräcklig vilotid (minst 8 h/dygn) för vila och rekreation. Annan tid än arbetstid är fritid. Begränsningar, vilka påföres tjänstgöraren skall bero på fullgörande av civiltjänstgöringen.

Tjänstgöringsplatsen kan bevilja tjänstgöraren befrielse från utförande av arbetsuppgifterna och rätt att kortvarigt lämna tjänstgöringsplatsen på följande grunder:

1. tillfriskna från sjukdom eller skada

2. en anhörigs död eller allvarlig sjukdom

3. annat personligt tvingande skäl

Befrielse från sitt tjänstgöringsarbete förutsätter i allmänhet något plötsligt, allvarligt, tvingande och tillfälligt skäl. Befrielse är således inte ämnad att användas t.ex. vid barnets återkommande sjukdomstillstånd.

Med anhörig menas maka/make eller sambo, partner i registrerat parförhållande, tjänstgörarens och hans/hennes barn, samt tjänstgörarens föräldrar, mor- och farföräldrar, och syskon. I begreppet föräldrar och syskon räknas också halvsyskon och styvföräldrar.

 

Biljard