Grundinfomation om civiltjänsten

En värnpliktig, vars övertygelse hindrar honom att fullfölja militärtjänsten, som är stadgad i värnpliktslagen, befrias från militärtjänsten och förordnas fullgöra civiltjänsten.

Till civiltjänsten hör en grundutbildningsperiod, en samhällsnyttig civil arbetstjänst, kompletterande tjänstgöring, extra tjänstgöring och tjänstgöring under beredskapstiden.  Utbildningsperioden är 28 dygn och arbetstjänsten är 319 dygn.  För civiltjänstgörare, vilkas civiltjänst har börjat före 1.8.2008, är tjänstgöringstiden nu också 347 dygn.

 Ansökan till civiltjänst

Man kan söka till civiltjänst före den lagstadgade värnplikten börjar, under militärtjänsten eller efter densamma.  Man får inte söka till civiltjänsten före uppbådet.

 Ansökan till civiltjänst skickas till:

  • uppbådsnämnden vid uppbådet
  • truppförbandets kommendör inom militärtjänsten
  • i övriga fall till Civiltjänstcentralen eller till försvarets regionalbyråer.

Ansökan skall göras på blankett, godkänd av arbets- och näringsministeriet.  Blanketten bör ha underskrift.

Person, fast bosatt utomlands kan skicka sin civiltjänstansökan till Finlands ambassad, annan diplomatisk beskickning eller konsulat.

 Utbildningsperioden i Lappträsk

Civiltjänsten börjar med en utbildningsperiod, vars längd är 28 dygn.  Det ordnas årligen 11-12 utbildningsperioder, för tillfället ordnas det 2-3 st utbildningsperioder för svenskspråkiga.  I förordnandet till tjänst (som du fått), finns datum, då din tjänstgöring börjar.  Du skall vara på civiltjänstcentralen i Lappträsk senast kl. 12.00 den första dagen av din utbildningsperiod.

P.g.a. att de svenskspråkiga grupperna är små, kan vi endast ordna en inriktningsalternativ, som är Skydd av miljö- och kulturegendom. Inom den ges en kurs i oljebekämpning.

Den som väljer en finskspråkig kontingent, kan oftast välja mellan fyra inriktningsalternativ, som är:

  • Brand, räddnings- och befolkningsskydd
  • Skydd av miljö- och kulturegendom
  • Medborgarfärdigheter
  • Förebyggande av våld

Utbildningstimmarna hålls mellan kl. 8.45 och 16.00.  I medeltal en gång i veckan hålls kvällsundervisning kl. 17.00-19.00.  På fredag slutar undervisningen kl. 14.00.  Den sista fredagen slutar undervisningen klockan 10:15, och bussarna från utbildningscentralen går 10:30.  Veckosluten är lediga.  Fritiden måste man inte tillbringa på utbildningscentralens område, ej heller i Lappträsk.  De som bor i närheten kan, om de vill, övernatta hemma.

Mat serveras fyra gånger per dag.  Boendet sker i 2-10 personers rum.  Se mera uppgifter under punkten boende och mat.

 

Flygfoto