Befrielse från kompletterande tjänstgöring

Civiltjänstcentralen kan på ansökan bevilja befrielse från kompletterande tjänstgöring för civiltjänstgörare:

• för vilken befrielse är synnerligen nödvändig på grund av familjeförhållanden eller ekonomiska förhållanden eller utövande av yrke eller näring

• för vilken inledande av eller framstegen i studierna skulle bli kännbart lidande, om befrielse inte ges

• vars deltagande i den kompletterande tjänstgöringen skulle orsaka hans eller hennes arbetsgivare särskilt allvarlig olägenhet eller skada i verksamheten

• på grund av andra särskilda personliga orsaker.

Befrielse skall sökas skriftligen hos civiltjänstcentralen. Till ansökan skall bifogas en utredning över grunderna för befrielse.

 Ansökan skall innehålla bilagor om orsaken till behovet av befrielse, man bör dessutom komma ihåg att skriva kontaktuppgifter, underskrift och socialskyddssignum.

Ansökningsblanketter

Befrielsen gäller endast den kompletterande tjänstgöring som specificeras i beslutet om befrielse. Efter att grunder för befrielse upphört, så skickas ett nytt förordnande till kompletterande tjänstgöring åt civiltjänstgöraren.

En ansökan om befrielse är inte en giltig orsak att utebli från tjänstgöringen.

 

 

Vägran att utföra kompletterande tjänstgöring

Vid vägran att utföra kompletterande tjänstgöring så följer ett bötesstraff, vilket vanligen är 20 dagsböter. Genom att betala sina böter, blir man inte befriad från genomförandet av kompletterande tjänstgöringen, utan vägraren inkallas till kompletterande tjänstgöring på nytt senare.