Direktiv för privaträttsliga samfund angående sökande till civiltjänstgöringsplats

1.1.2008 trädde i kraft en ändring av civiltjänstlagen angående godkännande av privaträttsliga allmännyttiga samfund (t.ex. föreningar eller stiftelser) som civiltjänstgöringsplatser. Denna ändring gjorde att civiltjänstcentralen kan godkänna ovannämnda samfund till tjänstgöringsplatser.

Ansökan till civiltjänstgöringsplats bör skickas skriftligen till utbildningscentralen. Tjänstemännen på centralen behandlar dessa privaträttsliga ansökningar under tjänsteansvar. Ansökan skickas sedan vidare till huvudstaben för extra utlåtande före ärendet avgörs. P.g.a. detta godkänningsförfarande kan det dröja som längst upp till ett par månader före ansökan besvaras.

Ansökan kan vara informell. Det finns ingen särskild ansökningsblankett. Av ansökan skall dock framgå tillräckliga uppgifter om samfundet och dess verksamhet. Det bör åtminstone framgå följande uppgifter i ansökan angående samfundet:

1. Förbinder sig samfundet att ansvara för förpliktelserna som civiltjänstgöringsplats?

2. Förbinder sig samfundet att ansvara för tjänstgörarens gratis uppehälle? Uppehälle omfattar inkvartering, kostnader för arbetsresor, måltider, hälsovård och dagpenning.

3. Vem i samfundet fungerar som ansvarsperson i civiltjänstfrågor? Ansvarspersonen skall också enligt civiltjänstlagen 45 § bestämma tjänstgörarens uppgifter och inlärning av dem. Dessutom innefattar ansvarspersonens uppgift övervakning av tjänstgöraren och upprätthållande av disciplin (ansvarspersonens namn och ställning).

4. I vilka uppgifter/verksamhetsområde skall ni placera tjänstgöraren?

5. Vilken/vilka parter är samfundets grundare?

6. Antal och tjänsteställning på den betalda personalen i samfundet.

7. Hur finansierar samfundet sin verksamhet? Har samfundet fått understöd från officiella sektorn och vad är understödets andel i samfundets inkomster?

8. Vilken är den officiella ståndpunkten till samfundets allmännyttighet inom beskattningen? (som bilaga en kopia av beslutet, om sådant finns). På vilka grunder anser samfundet själv att dess verksamhet är allmännyttig?

9. Tilläggsuppgifter om samfundets verksamhet(verksamhetsberättelse).

10. Kopia av samfundets stadgar (om bolag, kopia av bolagsordningen samt kopia av handelsregisterutdraget).

11. Bokslutsuppgifter: Förra årets resultaträkning och balans.

Förutsättningar för godkännande av privaträttsliga samfund som civiltjänstgöringsplatser.

Ansökan riktas till civiltjänstcentralen under adress:

Civiltjänstcentralen

Sjökullavägen 97

07810 INGERMANSBY