Uppehälle

Tjänstgöringsplatsen ansvarar för dagpenning och gratis uppehälle, vilket innefattar boende, måltider och hälsovård, samt eventuella kostnader för arbetsresor.

1. Boende och arbetsresor

2. Måltider

3. Klädsel

4. Hälsovård

5. Försäkringsskydd och rätt att resa utomlands

6. Dagpenning

 1. Boende och arbetsresor

Civiltjänstgöraren har under tjänstgöringstiden rätt till gratis boende. Under utbildningsperioden ersätter FPA hyreskostnaderna för den egna bostaden, under arbetstjänstgöringen ersätter, endera tjänstgöringsplatsen eller FPA kostnaderna. Det borde vara klart från början för både tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren, var han skall bo. På förbindelseblanketten skall adressen finnas skriven. Tjänstgöringsplatsen kan hänvisa tjänstgöraren till deras egna lokaliteter eller hyra en lägenhet. Tjänstgöringsplatsen kan också efter diskussion med tjänstgöraren hänvisa honom att bo hemma. Om detta orsakar tjänstgöraren extra kostnader, så skall tjänstgöringsplatsen ersätta dem.

Om tjänstgöraren vägrar att ta emot en erbjuden bostad, och t.ex. hellre vill bo hemma, så behöver inte tjänstgöringsplatsen betala kostnaderna. I detta fall ersätter FPA i allmänhet kostnaderna. Det är skäl att skriva i förbindelseblanketten om tjänstgöraren vägrat att ta emot en erbjuden bostad. Man måste också skriva i blanketten, var tjänstgöraren verkligen bor, om han inte bor i den anvisade bostaden.

Om inkvarteringen har en väsentlig betydelse för utförandet av tjänsteuppgifterna (t.ex. jourtid), så måste tjänstgöraren bo i de för honom anvisade lokaliteterna.

Tjänstgöringsplatsen ansvarar för hyres-, elektricitets- och vattenkostnader i den anvisade bostaden. Tjänstgöringsplatsen är också skyldig att betala kostnader för arbetsresor, om det är över fem km enkelresa till den anvisade bostaden. Tjänstgöringsplatsen kan också betala arbetsresorna, fast tjänstgöraren inte heller skulle bo i den av tjänstgöringsplatsen anvisade bostaden, men de (tjänstgöringsplatserna) har ingen skyldighet att betala denna kostnad i sådana fall.

Som bäst framgår boendemönstret enligt bifogade schema.

Inkvarteringsalternativet kan ändras om det finns behov. Man bör dock komma ihåg att skriva en ny förbindelseblankett, om det sker en ändring i boendet.

 2. Måltider

Tjänstgöringsplatsen ansvarar för måltiderna under tjänstgöringstiden. Detta gäller för dagar, vilka tjänstgöraren är i tjänst, på kommenderingsresa eller i den av tjänstgöringsplatsen anvisade bostaden på veckoledighet eller permission(annan än POP). Gällande arbetsdagarna har det ingen betydelse var tjänstgöraren bor. De dagliga måltiderna är morgonmål, lunch, middag och kvällsmål.

I stället för att ordna måltiderna för tjänstgöraren, så kan tjänstgöringsplatsen betala matpenning i stället (se tabellen nedan). Tjänstgöringsplatsen bestämmer förfaringssättet. Om man inte kan ordna måltider alls, så är matpenningen 13,50 euro per dag. Om man kan ordna en varm måltid per dag, så betalas förutom måltiden också 7,50 euro/dag. I denna summa ingår också ersättning för eventuella morgon- och kvällsmål.

 

                                                  Ordnade måltider och matpenning

FrukostKvällsmålLunchMiddagMatpenning
xxxx0,00e
-xxx2,50e
x-xx2,50e
--xx4,00e
xxx-4,50e
xx-x4,50e
x-x-6,00e
x--x6,00e
-xx-6,00e
-x-x6,00e
---x7,50e
--x-7,50e
xx--10,00e
-x--12,00e
x---12,00e
----13,50e

 

På kommenderingsresor i hemlandet är matpenningen 7,50 euro, om resan har varit 6-8 timmar. För varje dygn (från resans början), som har gått till resan (hela dygn eller över 8 timmar) betalas 13,50 euro. I fall resan överskrider ett helt dygn (på detta sätt räknat), med 2-8 timmar betalas dessutom 7,50 euro.

För en kommenderingsresa utomlands, som räcker över 8 timmar, så är matpenningen 28,00 euro för varje räknat dygn. Om resan överskrider dygnet med 2-8 timmar, så betalas 15,00 euro.

Med en ansökan om understöd från Industri- och näringsministeriet kan man betala matpenning för långa resor när tjänsten påbörjas, för hemförlovning och för byte av tjänstgöringsplats. Ansökan skall skickas till tjänstgöringsplatsen och till den skall bifogas en redogörelse för tidtabeller och reserutten.

 3. Klädsel

För utförandet av civiltjänstgöringen förutsätts ingen speciell, enhetlig klädsel. Sålunda kan du under undervisningsperioden och i allmänhet också i arbetstjänsten använda dina egna kläder. För dina egna kläder, samt skötseln av dem, betalas ingen ersättning. I fall man på tjänstgöringsplatsen utför sådant arbete, som fordrar specialkläder eller –utrustning eller på tjänstgöringsplatsen används enhetliga arbetskläder, så är det tjänstgöringsplatsens uppgift att anskaffa och sköta kläderna.

 4. Hälsovård

Tjänstgöraren har rätt till gratis hälso- och sjukvård, samt receptmediciner. Tjänstgöringsplatsen betalar den nödvändiga vården för avklarandet av tjänstgöringen. Fysikalisk vård ersätts i allmänhet inte, om det inte är en nödvändig förutsättning för fortsättande av tjänstgöringen (läge för arbetsoförmögenhet). I fall tjänstgöraren dessutom har behov av andra läkares tjänster eller vård, så kan ersättning sökas från FPA. Då du under tjänstgöringstiden behöver hälsovårdstjänster, så skall du kontrollera med din tjänstgöringsplats, hur och var din hälsovård är ordnad. Om din sjukdom kräver snabb vård, sök dig till hälsocentralen eller annan enhet, som erbjuder allmänna hälsovårdstjänster.

Ankomstgranskning

Inom tre veckor från påbörjandet av tjänstgöringen bör det göras en tjänsteduglighetsgranskning. På civiltjänstcentralen görs granskningen i två faser, först görs en intervju och en undersökning av hälsovårdaren, och efter detta en läkargranskning. Före detta får tjänstgöraren inte sättas i sådant arbete, som fordrar märkbar fysisk ansträngning. I samband med granskningen är det möjligt att få både stelkramps- och difterivaccination.

Skötsel av sjukdom och olycksfall

Då tjänstgöraren behöver läkarvård måste han anmäla åt tjänstgöringsplatsen och söka vård hos den läkare, som tjänstgöringsplatsen anvisat. Av tvingande skäl (t.ex. ett brådskande behov av vård under permission) kan tjänstgöraren också uppsöka andra läkare, dock i första hand hälsocentral eller allmänt sjukhus. Tjänstgöraren skall då genast berätta åt den vårdande läkaren att han är civiltjänstgörare, samt tjänstgöringsplatsens kontaktuppgifter. Tjänstgöraren skall utan dröjsmål anmäla åt sin tjänstgöringsplats att han sökt sjukvård.

På basis av läkarens eller hälsovårdarens utlåtande, förordnar tjänstgöringsplatsen om sjukledighet. För hemvård fordras ett omnämnande i utlåtandet. Sjukledigheten räknas som tjänstgöringstid, och det betalas dagpenning under den tiden. Under tiden för hemvård har tjänstgöraren rätt till matpenning. På grund av en längre sjukledighet (ungefär två veckor eller flere kortare på varandra följande sjukledigheter) kan tjänstgöraren hemförlovas eller så kan han förordnas uppskov eller befrielse.

Glasögon

Tjänstgöringsplatsen ersätter under vissa omständigheter (se direktiven för ministeriets anvisningar om anordnandet och fullgörandet av civiltjänst) anskaffning eller förnyandet av glasögon eller kontaktlinser. Om glasögonen går sönder under arbets- eller skolningstimmarna utan tjänstgörarens eget förvållande, så ersätts glasögonen med likadana som han hade tidigare. Före anskaffandet av nya glasögon skall tjänstgöraren diskutera med tjänstgöringsplatsen om möjligheterna att skaffa nya glasögon.

Tandvård

Då det gäller tandvård för civiltjänstgöraren ligger tyngdpunkten på förebyggande och bevarande tandvård. I praktiken betalar tjänstgöringsplatsen den årliga tandgranskningen och fluorering. Likaså betalar tjänstgöringsplatsen för skötsel av tandvärk, inflammation i tänderna och tandsjukdomar, som kan vara till fara för det allmänna hälsotillståndet. Protetik ingår vanligen inte i vården. Före man påbörjar vården bör man av läkaren begära ett kostnadsförslag och en klargörelse över hur brådskande vården är. Tandvården sköts inom tjänstgörarens hemkommuns tandvård. I akuta fall (ingen möjlighet att vänta) kan vården förutsätta besök hos en privat tandläkare. En förklaring om varför vården var brådskande skickas till tjänstgöringsplatsen.

Hemförlovningsgranskning

Tjänstgöraren har möjlighet till läkarundersökning också då tjänstgöringen avslutas. Fastän undersökningen inte är obligatorisk, är den ändå att rekommendera. Undersökningen har sin betydelse t.ex. då man ansöker om eventuella ersättningar för skada eller sjukdom, som förorsakats under tjänstgöringstiden. Fastän undersökning inte utförts, måste tjänstgöraren ändå skriva under en anmälning om sitt hälsotillstånd i läkarundersökningskortet.

Ersättning baserad på lagen om arbetsskydd och militärolycksfall

För civiltjänstgörarens arbetsskydd tillämpas lagen om arbetsskydd. Arbetsskyddsmyndigheterna hjälper vid problemsituationer.

Tjänstgöraren har, på basen av lagen om militärolycksfall, under vissa omständigheter rätt till ersättning på grund av skada eller sjukdom, som orsakats av tjänstgöringen. Dessa ersättningar gäller kostnader, som uppstått efter hemförlovningen. Dessa kostnader betalas på basen av ansökan till statskontoret(tel: 09-77251). Tjänstgöringsplatsen gör en anmälan (på en blankett för detta ändamål)till statskontoret om ersättning. Förutom lagen om militärolycksfall, är det skäl att vid behov granska lagen om stöd för invalider, arbets- och företagarpension, samt de möjligheter till ersättning, som finns via trafikförsäkringen.

Hemförlovning p.g.a. hälsotillstånd

Tjänstgöringsplatsen hemförlovar tjänstgöraren under tjänstgöringstiden, om tjänstgöraren på grund av sin sjukdom, blir oförmögen att utföra sin tjänst för en längre tid(ungefär 2 veckor). Hemförlovningen skall basera sig på ett läkarutlåtande. Efter detta besluter civiltjänstcentralen om tjänstedugligheten (se befrielse från utförande av civiltjänst). Vid behov lönar det sig för tjänstgöraren att be om remiss för fortsatt vård i detta skede. Tjänstgöringen fortsätter tills civiltjänstcentralen har gjort beslut i denna fråga.

 

 5. Försäkringsskydd och rätt att resa utomlands

Tjänstgöringsplatsen ansvarar för tjänstgörarens hälsovårdskostnader under tjänstgöringstiden, oberoende om sjukdomen har börjat eller olycksfallet har hänt under arbetstid eller på fritid, i hemlandet eller t.ex. under semesterresa utomlands. Man kan inte begränsa tjänstgörarens rätt att resa, inte heller att resa utomlands. Däremot kan man bevilja PP-ledigheter längs med hela tjänstgöringstiden, man behöver inte bevilja längre enhetliga ledigheter.

Det är inte möjligt för tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren att göra avtal dem emellan om vårdkostnaderna. Tjänstgöringsplatsen är ansvarig för tjänstgörarens hälsovård under tjänstgöringstiden oberoende av tid och plats.

Civiltjänstgörarens hälsovård under ledigheter

Civiltjänstgöraren skall uppsöka i första hand den läkare, som tjänstgöringsplatsen anvisat, om inte tvingande skäl gör att annan läkares vård fordras. Om man uppsöker annan vård måste man alltid omedelbart anmäla till tjänstgöringsplatsen. Då man reser i Finland skall man uppsöka en hälsovårdscentral eller ett allmänt sjukhus, eller en med tjänstgöringsplatsen överenskommen privat vårdplats. Utomlands finns sällan tillhanda överenskommen eller gratis allmän hälsovård, så tjänstgöraren måste uppsöka privatläkare för vård, eller ett allmänt sjukhus, vilket fakturerar för sina vårdåtgärder. Dessutom kan vissa sjukhus i länder ytterom EU förutsätta förhandsbetalning eller betalningsförbindelse. I sådana fall garanterar vanligtvis reseförsäkringen, som civiltjänstgöraren själv tagit, att vården påbörjas, men tjänstgöringsplatsen befrias inte nödvändigtvis från betalningsskyldigheten.

Civiltjänstgörarens eget försäkringsskydd

Försäkring, som tjänstgöraren själv har köpt, gäller olika för skilda försäkringsbolag under tjänstgöringstiden. Sålunda måste frågan diskuteras från fall till fall och diskuteras med det egna försäkringsbolaget.

Allmänna reseförsäkringar, som finns på marknaden är s.k. andrahands försäkringar, och de minskar inte tjänstgöringsplatsens ersättningsansvar, ty försäkringsbolaget kan enligt lagen kräva alla eller en del av vårdkostnaderna tillbaka av tjänstgöringsplatsen. Däremot är det för tjänstgöraren det mest kritiska att över huvudtaget få vård utomlands, om t.ex. sjukhuset begär förhandsbetalning eller reseförsäkring före vården påbörjas. Sådana problem kan uppstå om man reser ytterom EU, så reseförsäkringen fungerar som tjänstgörarens garanti för betalandet av vårdkostnaderna åt ifrågavarande sjukhus. Följaktligen är reseförsäkringen, som tjänstgöraren själv tagit och betalat, varmt att rekommendera, särskilt med tanke på resenärens egen fördel, då han reser utomlands.

Olycksfalls- och vårdkostnadsförsäkringar i Finland är huvudsakligen andrahandsförsäkringar, eller försäkringsbolaget har rätt enligt lagen att återkräva ersättningarna från tjänstgöringsplatsen. Å andra sidan kan tjänstgörarens hälsovård i Finland skötas på hälsocentral eller allmänna sjukhus, varvid vårdkostnaderna är lätta att uppskatta på förhand.

Lagen om olycksfall i militärtjänst

På basen av lagen om olycksfall i militärtjänst ersätts olycksfall, som har skett på tjänstgöringsplatsen eller på dess område, eller på av tjängöringsplatsen kommenderad resa. Ersättning betalas också för olycksfall som skett på fritiden, vilken räknas till tjänstgöringstiden(dock ej på POP-ledighet). Ersättning betalas först efter tjänstgöringens avslutande och tjänstgöringsplatsen ansvarar för kostnaderna tills tjänstgöringen avslutas.

Om tjänstgöraren skadar sig i en olyckshändelse under tjänstgöringen eller insjuknar på grund av tjänstgöringen ser civiltjänstgöringsplatsen till att hen får vård under tjänstgöringstiden.

När tjänstgöringen är avslutad ansvarar Statskontoret för kostnaderna för vården eller behandlingen av skadan eller sjukdomen samt för andra lagenliga ersättningar.

Tjänstgöraren har rätt till ersättningar utbetalade av Statskontoret om fallet uppfyller villkoren i lagen om olycksfall i militärtjänst. Läs mera om grunderna för beviljande av ersättningar och om ersättningsformerna

 

 6. Dagpenning

Tjänstgöringsplatsen betalar dagpenning, vilken höjs stegvis på basen av tjänstgöringens längd enligt följande:

 

Tjänstgöringsdygn    Dagpenning
         0-165    5,10 €
     166-255    8,50 €
     256-347  11,90 €

 

Dagpenningen betalas för varje dag i efterhand två gånger per månad. Den betalas också för veckoledighet, duglighets- och sjukledighet, samt för personlig permission och för pappaledighet. Dagpenning betalas inte för de dagar som tjänstgöraren varit borta utan lov, inte heller för POP-dagarna (personlig orsakspermission), vilka inte räknas till tjänstgöringstiden.