Att ansöka om civiltjänst

Man söker till civiltjänst antingen vid uppbådet eller efter uppbådet.  Dessutom går det också att söka till civiltjänst under eller efter militärtjänstgöringen.  Ansökan görs på blankett (TM 0.81).  Ansökan inlämnas vid uppbådet till uppbådsnämnden, inom militärtjänsten till gruppenhetens kommendör, i övriga fall till försvarets regionalbyrå eller till civiltjänstcentralen.  Utomlands boende kan lämna in sin ansökan till Finlands ambassad eller konsulat.  Efter det att ansökan blivit godkänd, så är sökande civiltjänstgöringsskyldig och behandlingen av hans ärenden förflyttas till civiltjänstcentralen.

När din ansökan har godkänts och dina uppgifter överförts i civiltjänstregistret kan du framföra ditt eget önskemål för inledandet av din tjänstgöring i civiltjänstgörarnas egen Omasivari-applikation. Framför ditt önskemål också även om du antecknat det i din civiltjänstansökan. De aktuella utbildningstidpunkterna och uppdaterad information om platsläget hittar du både här och på vår hemsida. I applikationen granskar och uppdaterar du också dina kontaktuppgifter. Länken till Omasivari hittar du på vår hemsida www.siviilipalveluskeskus.fi.

Vi hoppas att du skaffar dig en tjänstgöringsplats innan du påbörjar din utbildningsperiod.  Du är i förtur att få en plats i kontingenten, som du önskat, om du har en tjänstgöringsplats (= skickat oss din förbindelsblankett).

Före  civiltjänstgöringens början, kan den tjänstgöringsskyldige ännu en gång söka tillbaka till militärtjänst.  Detta är dock inte tillåtet efter det att han påbörjat sin civiltjänstgöring, ej heller efter det årets slut, då civiltjänstgöraren har fylllt 28 år.  Man söker tillbaka till militärtjänsten via civiltjänstcentralen genom att skriva en fritt formulerad ansökan (finns ingen särskild blankett).  Ansökan skall dateras, skrivas under och levereras skriftligen till centralen.

 

Civiltjänstansökan

Se också Från beväringstjänst till civiltjänst

 

Mera om civiltjänstgöring (på finska) hittar du också: Aseistakieltäytyjäliitto info och Varusmiesliitto sivariin.fi.