Undersökning som klarlägger bruk av narkotika.

Civiltjänstcentralen eller civiltjänstgöringsplatsen kan förplikta civiltjänstgöraren att under sin tjänstgöring visa upp ett i 6 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) avsett intyg över narkotikatest, om det finns grundad anledning att misstänka att civiltjänstgöraren är narkotikapåverkad vid tjänstgöringen eller att han är beroende av narkotika. En förutsättning är dessutom att testningen är nödvändig för utredning av civiltjänstgörarens tjänsteduglighet och att civiltjänstgöraren arbetar med uppgifter som kräver särskild noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga och där utförandet av uppgifterna under påverkan eller beroende av narkotika kan:

1. äventyra civiltjänstgörarens eller andras liv, hälsa eller säkerhet i samband med tjänstgöringen eller arbetarskyddet;

2. äventyra landets försvar eller statens säkerhet;

3. äventyra trafiksäkerheten;

4. öka risken för betydande miljöskador;

5. äventyra skyddet, användbarheten, integriteten eller kvaliteten i fråga om uppgifter som erhållits i tjänsteuppgifterna och därmed orsaka olägenhet eller skada för de allmänna intressen som skyddas av sekretessbestämmelserna eller äventyra de registrerades integritetsskydd eller rättigheter; eller

6. äventyra affärs- eller yrkeshemligheter eller orsaka arbetsgivaren eller dennas kund större än ringa ekonomisk skada, om äventyrandet av affärs- eller yrkeshemligheten eller uppkomsten av ekonomisk risk inte kan hindras med andra medel.

Civiltjänstgöraren kan förpliktas att uppvisa det intyg som avses i 2 mom. också om han sköter uppgifter som varaktigt och i väsentlig grad består i att fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga utan andra personers närvaro.

På narkotikatest och intyg över narkotikatest tillämpas 19 § i lagen om företagshälsovård (1383/2001). Enligt denna lag skall arbetssökande eller arbetstagare, som genomgått en narkotikatest och fått ett positivt resultat, få sitt testresultat prövat en gång till i ett kvalitets skyddat laboratorium. Den som blivit testad har alltid rätt att få testresultatet skriftligt. Intyget skall ges åt den testade, som ger det vidare åt arbetsgivaren.

Civiltjänstcentralen eller civiltjänstgöringsplatsen ansvarar för att undersökningar för utredning av användning av narkotika görs och för kostnaderna av dessa.

Om civiltjänstgöraren vägrar uppvisa i 2 mom. avsett intyg över narkotikatest och civiltjänstgöringsplatsen har grundad orsak att misstänka att civiltjänstgöraren är beroende av narkotika eller att han fullgör tjänstgöringen under påverkan av narkotika, ska tjänstedugligheten omedelbart bedömas utgående från annan utredning vid hälsokontroll.