Tillfällig befrielse från tjänsteuppgifter

Civiltjänstgöringsplatsen kan bevilja civiltjänstgöraren befrielse från tjänsteuppgifterna och rätt att tillfälligt avlägsna sig från tjänstgöringsplatsen på följande grunder:

1. för att återhämta sig efter en sjukdom eller skada

2. en nära anhörigs död eller akut allvarlig sjukdom, eller

3. något annat tvingande personligt skäl

Befrielse från tjänsteuppgifter förutsätter något plötsligt, allvarligt, tvingande och tillfälligt skäl för att beviljas. Sålunda är befrielse inte ämnad för t.ex. skötsel av sjukt barns återkommande insjuknande.

Till nära anhörig räknas äkta maka/make eller sambo, partner i registrerat parförhållande, civiltjänstgörarens eller partnerns barn, samt civiltjänstgörarens föräldrar, far- och morföräldrar samt syskon. I begreppet föräldrar och syskon räknas också styvföräldrar och halvsyskon.