Persondokument

Persondokument och resebiljetter skall förvaras på ett låst ställe.

Civiltjänstgörarens persondokument får överlåtas endast

  • inom civiltjänstorganisationen
  • åt civiltjänstgöraren själv
  • åt annan med civiltjänstgörarens skriftliga bistånd
  • till övriga myndigheter med hjälp av lagen
  • med tillstånd av TEM(arbets- och näringsministeriet)p.g.a. speciella skäl, exempelvis för forskningsändamål.(Den som vill ha uppgifter skall göra en skriftlig ansökan hos TEM.)

Om civiltjänstcentralen eller tjänstgöringsplatsen vägrar att lämna ut uppgifter, så skall de göra ett skriftligt beslut med bevis för sökande av ändring.  Ändring sökes   genom att överklaga hos TEM inom 30 dagar, från det att man mottagit beslutet.

Då civiltjänstgöraren hemförlovas skall läkarkortet omedelbart skickas till civiltjänstcentralen.  Dessutom skall tjänstgöringsplatsen komma ihåg att fylla i civiltjänstregistret och hemförlovningsblanketten.