Työ- ja komennusmatkat sekä ruoka- ja majoitusraha

1. Päivittäiset työmatkat ja komennusmatkat

Palvelusvelvollisen maksuttomista matkoista suoritetaan korvaus työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoista. Sen sijaan palveluspaikka vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sen määräämistä komennusmatkoista sekä kustannuksista, jotka aiheutuvat siviilipalvelusvelvollisen päivittäisistä työmatkoista siviilipalveluspaikan osoittaman majoituspaikan ja siviilipalveluspaikan välillä. Näihin matkoihin ei saa käyttää työ- ja elinkeinoministeriön ilmaisiin lomamatkoihin tarkoitettuja matkalippulomakkeita tai VR:n ostosovelluksesta ostettavia lippuja.

Siviilipalvelusvelvollisen tulee esittää siviilipalveluspaikan osoittaman majoituksen ja palveluspaikan välisen työmatkan kustannuksista tarpeellinen selvitys siviilipalveluspaikalle.

Matkakustannukset korvataan edullisimman julkisen kulkuneuvon käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Matka mitataan lyhyintä julkisen kulkuneuvon käytettävissä olevaa reittiä pitkin.

Jos työmatka suoritetaan reitillä, jolla ei ole julkista liikennettä tai aikataulujen sopimattomuudesta johtuen matka-aika muodostuisi julkista liikennettä käyttäen kohtuuttoman pitkäksi, palvelusvelvolliselle korvataan omalla autolla kulkemisesta aiheutuneet kustannukset. Odotusajan eri matkaosuuksien välillä tulee tällöin olla vähintään 2 tuntia. Korvaus suoritetaan siltä osuudelta matkaa, jolla ei ole käytettävissä julkista liikennettä lähimmälle julkisen liikenteen asemalle. Tällöin korvauksena suoritetaan vähintään laskennallisen edullisimman julkisen kulkuneuvon käyttämisen kustannukset ja siviilipalvelusvelvollisen esittämän selvityksen perusteella enintään kyseisen matkaosuuden kulkemisesta siviilipalvelusvelvollisen omalla autolla aiheutuneet kustannukset.

Komennusmatkoilla tarkoitetaan työ- ja virkamatkoja vastaavia matkoja. Komennusmatkoihin ei kuitenkaan sovelleta valtion matkustussääntöä. Jos komennusmatka edellyttää yöpymistä, tulee siviilipalveluspaikan maksaa siviilipalvelusvelvolliselle majoitusraha. Komennusmatkalle voidaan ostaa makuupaikkalippu, jos matka kokonaisuudessaan tulee valtiolle edullisemmaksi makuupaikkalippua käyttäen kuin majoitus muulla tavoin, lähinnä hotellissa, järjestäen. Siviilipalveluskeskuksessa koulutusjaksolla olevien henkilöiden komennusmatkakustannukset maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoista.

2. Ruokaraha

Jos siviilipalveluspaikka ei järjestä ruokailua, sen on maksettava siviilipalvelusvelvolliselle ruokaraha. Taulukko maksettavista ruokarahoista.

Siviilipalvelusvelvolliselle voidaan hakemuksesta maksaa ruokaraha palvelukseenastumis-, kotiuttamis-, kotihoito- ja palveluspaikan siirtomatkoilta, jos matka on erityisen pitkä eikä ruokailua ole muutoin järjestetty. Hakemus on jätettävä palveluspaikkaan ja siihen on liitettävä selvitys matkan aikataulusta ja reitistä. Komennusmatkoilla ruokailun järjestämisestä ja ruokarahasta vastaa palveluspaikka. Siirtotilanteessa maksajana toimii ensisijaisesti lähettävä palveluspaikka, joka antaa myös vapaaseen matkaan oikeuttavan matkalipun uuteen palveluspaikkaan.

Kotimaan matkoilla ruokarahan määrä on 7,50 euroa, jos matka on kestänyt 6–8 tuntia. Jos matka on kestänyt 8–24 tuntia, ruokarahan määrä on 13,50 euroa Mikäli matka ylittää sen alkamishetkestä lasketun täyden vuorokauden 2–8 tunnilla, maksetaan ruokarahaa lisäksi 6,50 euroa. Ulkomaan matkoilla ruokaraha on 28,00 euroa kultakin lasketulta vuorokaudelta matkan alkamishetkestä lukien, jos matkaan on käytetty yli 8 tuntia. Jos matka ylittää vuorokauden 2–8 tunnilla, maksetaan lisäksi 15,00 euroa. Ruokarahan määrä perustuu puolustusministeriön asetuksen asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista (1444/2007) 5 §:ään.

Ruokarahaa ei makseta palveluspäiviltä, jolloin siviilipalvelusvelvollinen on lomalla tai viikkovapaalla siviilipalveluspaikan osoittaman majoituksen ulkopuolella.

3. Majoitusraha komennusmatkan ajalta

Siviilipalvelusvelvolliselle maksetaan majoitusraha, jos siviilipalveluspaikka ei ole järjestänyt siviilipalvelusvelvollisen komennusmatkalle majoitusta. Jos komennusmatkaan kuuluu kello 21.00–06.00 välillä vähintään neljä tuntia sellaista yhtäjaksoista aikaa, jota ei ole käytetty matkustamiseen, siviilipalvelusvelvolliselle maksetaan majoitusraha kultakin komennusmatkaan käytetyltä vuorokaudelta. Majoitusraha on Suomessa 55 euroa ja ulkomaan komennuksella 100 euroa. Majoitusrahan määrä perustuu puolustusministeriön asetuksen asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista 6 §:ään.