SitoumuKSen täyttäminen

Kun siviilipalveluspaikka päättää ottaa siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun, velvollinen ja palveluspaikka sopivat työpalvelun suorittamisesta täyttämällä sähköisesti sivariwebissä sitoumuksen. Sitoutuminen on sopimus siitä, että siviilipalvelusvelvollinen ottaa työpalvelupaikan vastaan ja siviilipalveluspaikka ottaa velvollisen työpalveluun. Siviilipalveluskeskus määrää velvollisen työpalveluun sitoumuksen perusteella.

Toimi näin

Palveluspaikka ja velvollinen sopivat sitoumuksessa seuraavista asioista :

* työpalveluksen aloituspäivämäärä

* pääasialliset työtehtävät

* osoitettu majoitus

* päivärahojen maksuaikataulu

* ruokailu

* terveydenhuolto

* työmatkat

Täyttäkää sitoumus huolellisesti sivariwebissä. Palveluspaikan vastuuhenkilö hyväksyy sitoutumisen sivariwebissä ja siviilipalvelusvelvolliset omasivarissa. Kun molemmat ovat vahvistaneet sitoutumisen Siviilipalveluskeskus hyväksyy sen ja tekee työpalvelumääräyksen.  Työpalvelumääräys toimitetaan velvolliselle ja työpalvelupaikalle. Työpalvelun voi aloittaa sovitusti, jollei Siviilipalveluskeskus toisin ilmoita. Sitoumusta ei tarvitse enää lähettää paperisena ja allekirjoitettuna Siviilipalveluskeskukselle.

Mikäli velvollisen työtehtävät sisältävät olennaista ja pysyväisluontoista henkilökohtaista vuorovaikutusta alle 18-vuotiaan kanssa, sitoumukseen tehdään merkintä, joka velvoittaa Siviilipalveluskeskuksen tarkastamaan velvollisen rikostaustaotteen ennen työpalveluun määräämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Siviilipalveluspaikalla on oltava ajan tasalla oleva sopimus palveluspaikkana toimimisesta ja tunnukset sivariwebiin. Palveluspaikan sivariwebissä nimetty vastuuhenkilö vahvistaa hyväksymisellään sitoumuksen.

Sitoumus on sopimus työpalveluksen suorittamisesta työpalvelupaikassa ja se tarvitaan aina. Siviilipalveluskeskus ei voi määrätä velvollista työpalveluun ilman sitoumusta.

Määräaika

Sitoutuminen on suositeltavaa tehdä, ennen velvollisen koulutusjaksoa, mikäli työpalveluspaikkasi on varmistunut. Jos paikkasi varmistuu koulutusjakson aikana, sitoutuminen tehdään Sivariweb:ssä koulutusjakson aikana.

Käsittelyaika

Siviilipalveluskeskus tarkastaa sitoumuksen mahdollisimman pian ja tekee sopimuksen mukaiseen työpalvelumääräyksen


LINKIT:       Taulukko majoituksen osoittamisesta

                    Koulutuserät

 

Majoituskustannusten korvaaminen palveluspaikoille

Palveluspaikka vastaa osoittamastaan majoituksesta aiheutuvista kustannuksista ensimmäisestä työpalvelupäivästä lukien kotiuttamispäivään asti. Merkitystä ei ole sillä onko majoitus palveluspaikan vai siviilipalvelusvelvollisen hankkima. Valtio korvaa hakemuksesta siviilipalveluspaikalle siviilipalvelusvelvollisen majoituksesta aiheutuneita kustannuksia enintään toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti.

Majoituskorvauksen enimmäismäärä määräytyy lisäksi osoitetun majoituksen sijaintipaikkakunnan mukaan.

Lisätietoa majoituskuluista sekä majoituskustannusten korvauksista muun muassa kotisivuillamme kohdassa Ylläpito ja kustannukset, Majoitus ja majoituskorvaukset palveluspaikalle