Nuorisotakuu

 

Siviilipalveluskeskus toteuttaa Nuorisolakia (21.12.2016 / 1285 /2016) työskennellessään velvollisten kanssa. Työn tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten miesten syrjäytymistä ja tukea heitä opiskelu- ja työuramietinnöissä sekä itsenäisen elämän järjestämisessä. Koulutusjaksolla sekä työpalvelun aikana annetaan Kela -ja toimeentulotietoa sekä yksilöohjausta laajasti elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Keskus hyödyntää muun muassa Aikalisä-toimintaa ja nuorisolain mukaista etsivää nuorisotyötä työssään nuorten kanssa palveluksen aikana tai sen keskeytyessä.

Nuorisotakuun mukaiset toimenpiteet sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön Siviilipalveluksen järjestämis- ja suorittamisohjeeseen ja näin ollen palveluspaikoilla on velvollisuus ohjata ja opastaa velvollisia työnhakuun tai opiskelu- tai harjoittelupaikan saamiseen.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on muun muassa edistää nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista, ehkäistä nuorten työttömyyttä pitkittymästä, tunnistaa nuorten syrjäytymisvaaraan liittyvät tekijät sekä tarjota nuorille tukea jo varhaisvaiheessa estämään nuorten syrjäytymiskehitystä ja ulkopuolisuutta. Työ- ja elinkeinoministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden ja toimijoiden kanssa avainasemassa nuorten osallisuutta edistävien toimien toteuttamisessa.

Siviilipalveluskeskus on aktiivisesti mukana nuorten Ohjaamo-toiminnassa. Tavoitteena on taata jokaiselle nuorelle jatkomahdollisuus siviilipalveluksen jälkeen, ja näin ehkäistä syrjäytymistä. Osalla siviilipalvelusvelvollisista on jo palvelusaikana tutkinto suoritettuna taikka opiskelu- tai työpaikka tiedossa, mutta osa heistä tarvitsee opinto- tai työnhakuneuvontaa.

Suositeltava menettely on, että työpalvelupaikka antaisi velvolliselle mahdollisuuden käydä työpalvelun aikana esimerkiksi paikallisessa TE-toimistossa eikä velvollisen tarvitsisi käyttää käyntiin lomapäiviään. Siviilipalveluskeskus pyrkii edistämään nuoren hyvinvointia ja osallisuutta kulloistenkin hallitusohjelmalinjausten ja nuorisolain mukaisesti.

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje, s. 11

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285

Nuorisotakuun toteutus/TEM066:00/2011