Huumausaineen käyttöä selvittävä tutkimus

Huumausaineen käyttöä selvittävä tutkimus voi olla osa siviilipalvelusvelvollisen terveystarkastusta. Tällöin testaus perustuu siviilipalvelusvelvollisen suostumukseen. Tiettyjen edellytysten täyttyessä siviilipalveluskeskus tai siviilipalveluspaikka voi velvoittaa siviilipalvelusvelvollisen esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen.

Siviilipalveluskeskus ottaa huomioon palveluskelpoisuusarvioinnissa velvollisen antamat tiedot huumausaineiden ja muiden päihteiden käytöstä. Näillä seikoilla on vaikutusta velvollisten palveluskelpoisuuteen.

Siviilipalveluspaikka saa käsitellä huumausainetestiin merkittyjä tietoja ainoastaan silloin, kun siviilipalvelusvelvollinen on itse toimittanut todistuksen siviilipalveluspaikalle. Siviilipalveluspaikalla ei ole oikeutta oma-aloitteisesti saada kyseisiä tietoja terveydenhuollosta. Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamisvelvoite edellyttää, että siviilipalveluspaikalla on perusteltu syy epäillä, että siviilipalvelusvelvollinen on huumausaineiden vaikutuksen alaisena palveluksessa tai että hänellä on riippuvuus huumausaineista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä siviilipalvelusvelvollisen palveluskelpoisuuden selvittämiseksi ja hän toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Intressejä, joita mainittujen työtehtävien suorittaminen voi vaarantaa, ovat siviilipalvelusvelvollisen oma tai toisten henkilöiden henki, terveys, paloturvallisuus ja työturvallisuus. Lisäksi vaarannettuna voisivat olla maanpuolustus ja valtion turvallisuus, ympäristö, liike- ja ammattisalaisuudet, liikenneturvallisuus, tietojen suoja ja tietoturvallisuus.

Siviilipalvelusvelvollinen voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus myös silloin, kun hän hoitaa tehtäviä, joihin pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu ilman muiden henkilöiden läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.