Vakuutusturva ja riskien rajaaminen

1. Siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuolto lomilla Suomessa ja ulkomailla

Siviilipalvelusvelvollisen matkustusoikeutta palvelusaikana ei voida suoranaisesti rajoittaa, eikä matkustamista ulkomaille voida kieltää. Sen sijaan HL-lomat voidaan antaa tasaisesti koko palvelusaikana, eikä useiden viikkojen yhtäjaksoisia tulisi myöntää. Lomamatkojen ajaksi harkittavaksi tulee myös henkilökohtaisen syyloman (HSL) myöntämisen mahdollisuus.

Siviilipalvelusvelvollisen on hakeuduttava ensisijaisesti palveluspaikan osoittaman lääkärin hoitoon, elleivät pakottavat syyt edellytä muun lääkärin hoitoa. Hoitoon hakeutumisesta on aina välittömästi ilmoitettava palveluspaikalle. Matkustettaessa Suomessa on hakeuduttava terveyskeskukseen, julkiseen sairaalaan tai palveluspaikan sopimaan yksityiseen hoitopaikkaan.

Ulkomailla on harvoin käytettävissä sopimuksen mukaista tai ilmaista julkista terveydenhuoltoa, joten siviilipalvelusvelvollisen on hakeuduttava yksityislääkärin hoitoon tai julkiseen sairaalaan, joka laskuttaa hoitotoimenpiteistä. Lisäksi eräissä EU:n ulkopuolisissa maissa sairaala saattaa edellyttää etukäteismaksua tai maksusitoumusta. Tällöin siviilipalvelusvelvollisen itse ottama matkavakuutus mahdollistaa yleensä hoidon aloittamisen. Siviilipalvelusvelvollisen matkavakuutus ei kuitenkaan välttämättä vapauta työpalvelupaikkaa maksuvelvoitteesta.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla voi todistaa oikeuden lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä.

2. Siviilipalvelusvelvollisen oman vakuutusturvan kattavuus

Siviilipalvelusvelvollisen itse ottaman vakuutusturvan kattavuudessa siviilipalveluksen aikana on vakuutusyhtiökohtaisia eroja. Vakuutuksen kattavuudesta on syytä neuvotella tapauskohtaisesti siviilipalvelusvelvollisen oman vakuutusyhtiön kanssa.

Yleiset markkinoilla olevat matkustajavakuutukset ovat niin sanottuja toissijaisia vakuutuksia eivätkä ne vähennä palveluspaikan korvausvastuuta. Vakuutusyhtiö voi vaatia kaikkia tai osaa hoitokustannuksista palveluspaikalta takaisin.

Siviilipalvelusvelvollisen kannalta olennaista on hoidon saatavuus ulkomailla, mikäli sairaala esimerkiksi vaatii etukäteismaksua tai matkavakuutusta ennen hoidon aloittamista. Tällainen ongelma saattaa tulla eteen EU:n ulkopuolelle matkustettaessa, joten matkavakuutus toimii siviilipalvelusvelvollisen hoitokulujen vakuutena hoitavalle sairaalalle. Matkavakuutus on ulkomaille matkustettaessa suositeltava matkustajan oman edun kannalta. Palveluspaikalla ei ole velvollisuutta osallistua siviilipalvelusvelvollisen oman matkavakuutuksen kustannuksiin.

Myös tapaturma- ja hoitokuluvakuutukset Suomessa ovat pääsääntöisesti toissijaisia vakuutuksia eli vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia näiden vakuutusten nojalle maksettuja korvauksia takaisin palveluspaikalta. Kotimaassa siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuolto voidaan kuitenkin järjestää terveyskeskuksessa tai julkisessa sairaalassa, jolloin hoitokustannukset ovat pääsääntöisesti ennalta arvioitavissa.

3. Siviilipalveluspaikan ottama vakuutus

Eräät vakuutusyhtiöt tarjoavat siviilipalveluspaikoille vakuutustuotteita, joilla voidaan kattaa kokonaan tai osittain siviilipalvelusvelvollisen terveydenhoitokustannukset. On hyvä huomioida, etteivät vakuutukset tavanomaisesti kata siviilipalveluspaikan terveydenhuoltovastuuseen kuuluvien välineiden, kuten esim. silmälasien hankintaa. Vakuutusturvan kattavuudesta on syytä neuvotella vakuutusyhtiön kanssa ja varmistaa, että vakuutusyhtiö on tietoinen, mitä siviilipalveluslain mukainen palveluspaikan vastuu velvollisen terveydenhuollosta tarkoittaa.

4. Ennakoimattomat kustannukset

Valtiolla ei ole vakuutusta siviilipalvelusvelvollisille. Siviilipalveluslain nojalla voidaan kuitenkin joissain tilanteissa korvata palveluspaikalle siviilipalvelusvelvollisesta aiheutuneet poikkeuksellisen suuret kulut, joista siviilipalveluspaikan ei voida katsoa kohtuudella selviävän. Korvausmenettely on poikkeuksellinen ja korvauksen maksaminen harkinnanvaraista. Tällaisissa tapauksissa siviilipalveluspaikan tulee tehdä siviilipalveluskeskukselle kirjallinen hakemus perusteluineen. Hakemukseen tulisi liittää tositteet syntyneistä kustannuksista ja suoritetuista maksuista sekä kuvaus poikkeuksellisten kustannusten aiheutumisesta. Siviilipalveluskeskuksen intenetsivuilla on lomake hakemusta varten.

TEM Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje, ss. 28 - 30