Muuta hyödyllistä tietoa

 

Asumistuki

Vaikka omaisesi eivät saisikaan sotilasavustusta, heillä saattaa olla mahdollisuus asumistukeen, jota myös yksin asuva voi tietyin edellytyksin saada. Lisätietoja saat Kelasta.

 

Maatalousyrittäjän lomitus ja sijaisapu

Maatalousyrittäjä, joka täyttää lomituspalvelujen yleiset edellytykset samoin kuin sijaisavun saamisen erityiset edellytykset, voi saada sijaisapua siviilipalvelusvelvollisuuden suorittamisen ajaksi. Tarkempia tietoja saa paikallisyksiköiden lomasihteereiltä ja Melan sivuilta (www.mela.fi) tai Maatalousyrittäjäin Eläkelaitokselta p. (09) 435 11 / Maatalouslomaneuvonta.

 

Verotus

Tulojen määrän aleneminen siviilipalveluksen vuoksi voi olla riittävä peruste ennakonpidätyksen alentamiselle tai poistamiselle. Muutosta haetaan kotikunnan verotoimistosta. Muutosta haettaessa pitää esittää palvelusmääräys tai todistus siviilipalveluksen suorittamisesta sekä selvitys tuloista. Päivärahaa ja sotilasavustusta ei katsota veronalaiseksi tuloksi, eikä niitä tarvitse ilmoittaa. Tarkasta huolellisesti saamasi veroehdotus ja palauta se verotoimistoon korjattuna ajallaan. 

 

Asiakkaana TE-palveluissa

Jos palvelusvelvollisella ei palveluksen jälkeen ole tiedossa työtä tai koulutusta, tulee hänen ilmoittautua viimeistään heti kotiutumisen jälkeen työnhakijaksi te-toimistoon. Ilmoittautuminen on edellytyksenä työttömyysturvaetuuksien maksamiselle. Alle 25-vuotiaan ammattikoulutusta vailla olevan palvelusvelvollisen tulee muistaa myös siviilipalveluksen aikana huolehtia velvollisuudestaan osallistua ammatillista koulutusta koskevaan yhteishakuun. Yhteishakuvelvoitteen laiminlyönti saattaa pahimmillaan johtaa työmarkkinatuen menettämiseen 25 vuoden ikään asti. Työttömyysturvan voi saada joko perusturvana, josta huolehtii Kela, tai ansioturvana, jota ammattijärjestöjen työttömyyskassat maksavat jäsenilleen. Siviilipalveluksen alkaessa palvelusvelvollisen kannattaa tarkistaa, että jäsenyys on kunnossa myös palveluksen jälkeen. Lisätietoja antavat Kela ja työttömyyskassat.

Työ- ja elinkeinopalvelut eli TE-palvelut tarjoavat maksutta palveluja työnhakijoille, jotka asuvat Suomessa tai haluavat Suomeen töihin. www.te-palvelut.fi -sivustolta löydät tietoja, joita tarvitset, kun tulet TE-toimiston asiakkaaksi.

TE-palveluja tuottavat työ- ja elinkeinotoimistot sekä työvoiman palvelukeskukset.

Asiantuntijapalvelua tilanteesi mukaan:

TE-toimistojen asiakaspalvelu auttaa sinua kolmella palvelulinjalla:

•»työnvälitys- ja yrityspalvelut

•»osaamisen kehittämispalvelut

•»tuetun työllistymisen palvelut.

Tilanteesi mukaisen linjan asiantuntijalta saat palvelua, joka sopii parhaiten tarpeisiisi.

Työnvälitys- ja yrityspalvelut auttavat, kun sinulla on työkokemusta, riittävä ammatillinen osaaminen ja haet työkokemustasi vastaavaa työtä Suomesta tai EU-maista.

Saatat tarvita

•»neuvoja työnhakuun

•»apua yritystoiminnan aloittamiseen

•»tukea ammattitaitosi ja osaamisesi selvittämisessä.

Osaamisen kehittämispalveluista saat tietoa, kun tarvitset lisää koulutusta ja osaamista, jotta voit työllistyä. Linja auttaa myös, kun suunnittelet ammatin tai alan vaihtoa.

Saatat tarvita

•»ammatinvalinta- ja uraohjausta

•»ammatillista koulutusta

•»palkkatuettua työtä

•»koulutus- tai työkokeilua tai uravalmennusta.

Työlinjan koulutusneuvonnasta saa tietoa ja neuvontaa koulutuksesta, ammateista ja työmarkkinoista. Ammatinvalintapsykologi voi auttaa pohdittaessa ammatin tai koulutuksen valintaa, tai koulutusalan vaihtoa tai kokonaan uudenlaista työtä mietittäessä. Ammatinvalinnanohjauksessa voi selvittää omia taipumuksiaan ja löytää itselleen parhaiten soveltuvia vaihtoehtoja. TE-toimisto auttaa sopivien työ- ja koulutusratkaisujen löytämisessä silloinkin, jos vamma tai sairaus rajoittaa työkykyäsi.

Tuetun työllistymisen palvelut auttavat, kun tarvitset TE-palvelujen lisäksi esimerkiksi terveyspalveluja. Saat yksilöllistä tukea työelämän vaatimusten tai pelisääntöjen hallintaan tai toimintaan työyhteisössä.

Saatat tarvita

•»työhönvalmentajan palveluja

•»työkokeilua

•»palkkatuettua työtä

•»kuntouttavaa työtoimintaa

 

Ohjaamo - mikä se on?

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.

Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Nuorten yksilölliset tilanteet huomioiden Ohjaamon tarjoama ohjaus ja tuki voi sisältää monia eri vaiheita. Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen.

Toimintamallin tavoitteena on, että Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään.

Suomessa toimii syyskuussa 2016 yhteensä jo lähes 40 Ohjaamoa.

http://www.peda.net/veraja/keskisuomenely/ohjaamot/ohjaamo-toiminta

 

Harjoittelupisteet

Pyrittäessä siviilipalveluksen jälkeen opiskelemaan, kannattaa ottaa selvää, antaako oppilaitos harjoittelupisteitä palveluksessa suoritetuista töistä.

 

Sairastuminen tai loukkaantuminen palvelusaikana

Jos loukkaannuit palveluaikanasi tapaturmaisesti tai sairastuit palveluksen aiheuttamaan sairauteen, siviilipalvelupaikka huolehtii palvelusaikana hoidostasi.

Kun palveluksesi on päättynyt, Valtiokonttori vastaa vamman tai palvelussairauden hoitokustannuksista sekä muista lainmukaisista korvauksista.

Sinulla on oikeus Valtiokonttorin maksamiin korvauksiin, jos tapauksesi täyttää sotilastapaturmalain määrittelemät ehdot. Lue lisää korvausten myöntämisperusteista ja korvausmuodoista Valtiokonttorin sivuilta.

Lisätietoa siviilipalvelukseen hakeutumisesta ja palveluksen suorittamisesta löytyy myös Aseistakieltäytyjäliiton infosta ja Varusmiesliiton sivariin.fi-portaalin kautta.

LINKIT: