SOSIAALITURVA JA ETUUDET

Siviilipalveluskeskuksessa toimii sosiaalikuraattori, joka antaa sosiaaliturvaan liittyvää neuvontaa siviilipalveluksesi aikana. Tietoa sosiaaliturvastasi saat myös Kelan paikallistoimistoista ja kuntasi sosiaaliviranomaisilta.

 

Sotilasavustuksena maksettavat avustukset

Saat sotilasavustusta siviilipalveluksen vuoksi samoin perustein kuin varusmiespalveluksesta. Sinä tai omaisesi voitte avustusta, jota haetaan Kelan toimistosta. Jos asut ulkomailla,voit hakea avustusta palveluspaikkakunnan Kelan toimistosta.

Avustuksen tarkoituksena on turvata omaisesi toimeentulo palveluksesi aikana. Edellytyksenä on, että palvelus on heikentänyt omaisen toimeentulomahdollisuuksia ja että hän on avustuksen tarpeessa. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon palvelusaikana omaisen käytettävissä olevat tosiasialliset tulot. Omaisia ovat

  • aviopuoliso sekä alaikäinen lapsi, ottolapsi, pysyvästi huollettavana oleva lapsi ja aviopuolison lapsi
  • avopuoliso, jos hänellä on kanssasi huollettavana yhteinen lapsi.

Perusavustus on tarkoitettu omaiselle jokapäiväiseen toimeentuloon, ja sitä maksetaan porrastetusti perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Täysimääräinen perusavustus on ensimmäiselle omaiselle täyden kansaneläkkeen suuruinen. Toiselle omaiselle avustus on 50 % sekä kolmannelle ja sitä useammalle 30 % kansaneläkkeen täydestä määrästä. Palveluksen aikana Kela korvaa lisäksi hakemuksesta opintolainojesi korot.

Asumisavustuksen tarkoitus on korvata sinun ja avustukseen oikeutetun omaisen vakinaisen asunnon asumismenot. Asumisen osalta on huomattava, että palveluspaikan velvollisuutena on kustantaa asumisesi palveluksen ajaksi. Siviilipalveluksen aikana palveluspaikkakunnalla sijaitsevasta asunnosta ei siten yleensä aiheudu sotilasavustuksena korvattavia asumiskustannuksia. Jos palveluspaikalla on tarjota sinulle asunto ja osoittaa sinut sinne asumaan, Kela korvaa oman vuokra-asuntosi kustannukset, mikäli muut edellytykset täyttyvät. Poikkeuksena ovat kuitenkin omistusasuntoon kohdistuvat asuntolainan korot, jotka voidaan korvata sotilasavustuksena.

Näiden lisäksi voidaan harkinnan mukaan myöntää erityisavustusta omaisen henkilökohtaisia olosuhteita ja paikallisia oloja vastaaviin tarpeellisiin ja määrältään kohtuullisiin menoihin.

Avustusta maksetaan sen kuukauden alusta, jona avustusta on haettu (aikaisintaan palveluksen alkamispäivästä), sen kuukauden loppuun, jona sinut kotiutetaan. Avustusta ei makseta silloin kun palveluksesi keskeytyy yhdenjaksoisesti vähintään 14 päiväksi, joita ei lasketa palvelusaikaan (Esim. HSL). Jätä hakemuksesi hyvissä ajoin. Liitä hakemukseen tarvittavat tuloja ja menoja koskevat selvitykset. Kun aloitat palveluksen, tieto aloittamisesta lähtee automaattisesti Siviilipalveluskeskuksesta Kelalle. Tieto siirtyy samalla tavalla, jos haet yli 14 vrk kestävän HSL-loman tai keskeytät palveluksen.

 

Muita sosiaalietuuksia

Voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta tai täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sosiaalitoimesta

Sinun kannattaa tarvittaessa hyvissä ajoin ennen kotiutumista varata aika Kelasta tai sosiaalitoimistosta toimeentulon järjestelyjä varten.

Voit saada kunnallisia kotipalveluja  alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden (myös lapsen sairauden), synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella, jos tarvitset apua asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen tai muihin tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamiseen. Kodinhoitajien ja kotiavustajien antamista palveluista peritään korvaus, jonka suuruus määräytyy perheesi maksukyvyn perusteella.

Sosiaalitoimisto antaa tietoja myös lasten päivähoidosta. Päivähoitomaksu on porrastettu vanhempien tulojen mukaan. Lasten kotihoidon tukea maksetaan lapsen hoidon järjestämisestä muutoin kuin kunnallisessa päivähoidossa. Lasten kotihoidontukea voit hakea Kelan paikallistoimistosta, ja sieltä saat myös tarkempia tietoja.

Sosiaalitoimistosta saat tietoja lasten elatustuesta, jota maksetaan lapselle silloin,

  • kun hän ei saa elatusta vanhemmiltaan,
  • kun elatusmaksut on laiminlyöty,
  • kun isyyttä ei ole vahvistettu tai
  • kun elatusapu tuomioistuimen päätöksellä on määrätty alhaiseksi.

Siviilipalvelus voi tuoda ylimääräisiä rasitteita perhesuhteille. Kasvatus- ja perheneuvolan sekä perheasiain neuvottelukeskuksen palvelut ovat luottamuksellisia. Neuvolapalveluista saat lisätietoja sosiaalitoimistosta ja neuvottelukeskuksesta taas seurakunnalta.

 

Lisätietoja em. etuuksista saat http://www.kela.fi/Asevelvolliset tai Kelan toimistoista.