Oikeudellinen neuvonta

Siviilipalvelusvelvollisen taloudellinen asema täyttää usein maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisen edellytykset. Oikeusavustajan määräämistä koskeva hakemus voidaan tehdä joko ennen asian käsittelyä tuomioistuimessa tai sen aikana. Valtion varoista voidaan myöntää korvausta vain oikeuden hyväksymälle avustajalle, jonka hankkimisesta on pääsääntöisesti huolehdittava itse.

Oikeudellisissa asioissa palvelusvelvollista voivat auttaa myös mm. oikeusaputoimistot sekä yksityiset asianajo- ja lakiasiaintoimistot. Pankit, vakuutusyhtiöt ja ammattiyhdistykset antavat juridisia neuvoja omaan toimialaansa liittyvissä asioissa, esim. oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet perheenjäsenten etujen valvomisesta riita- ja eräissä rikosasioissa.

Jos sakkorangaistukseen tuomittu ei ilman kohtuutonta haittaa kykene heti suorittamaan sakkoa, ulosottomieheltä voi selvittää mahdollisuudet maksuajan saamiselle.

 

Lisätietoa siviilipalvelukseen hakeutumisesta ja palveluksen suorittamisesta löytyy myös Aseistakieltäytyjäliiton infosta ja Varusmiesliiton sivariin.fi-portaalin kautta.