Yleistä siviilipalveluksesta

Asevelvollinen, jonka vakaumukseen perustuvat syyt estävät häntä suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä palvelusta, vapautetaan sen suorittamisesta ja määrätään suorittamaan siviilipalvelusta. Siviilipalvelus perustuu maanpuolustusvelvollisuuteen ja siitä säädetään siviilipalveluslaissa. Siviilipalveluslakiin (28.12.2007/1446) kokonaisuudessaan voit tutustua osoitteessa www.finlex.fi.

Siviilipalvelukseen kuuluu peruskoulutusjakso, yhteiskunnalle hyödyllinen siviililuonteinen työpalvelu, täydennyspalvelus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus. Siviilipalveluksen pituus on 347 vuorokautta. Palvelusajasta peruskoulutusjakson pituus on 28 vrk ja työpalvelun 319 vrk. Työpalvelun voi suorittaa hyväksytyssä palveluspaikassa, joka voi olla valtion viranomainen tai liikelaitos, valtion itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai julkisoikeudellinen yhdistys, kunnan viranomainen, uskonnonvapauslain (453/2003) 2 §:ssä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta tai sen seurakunta tai yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yksityisoikeudellinen yhteisö, yhdistys tai säätiö.

Siviilipalveluskeskus viranomaisena vastaa siviilipalveluksen käytännön toimeenpanosta. Siviilipalveluskeskuksessa tehdään vuosittain noin 13 000 siviilipalvelukseen liittyvää päätöstä sekä koulutetaan 1 600 siviilipalvelusvelvollista.

Siviilipalvelusviranomaiset

Työ- ja elinkeinoministeriö johtaa, ohjaa ja kehittää siviilipalvelusta. Työ- ja elinkeinoministeriön apuna siviilipalveluksen kehittämisessä ja suunnittelussa toimii valtioneuvoston asettama siviilipalvelusasiain neuvottelukunta.

Siviilipalveluskeskus toimii Lapinjärvellä, Itä-Uudellamaalla. Siviilipalveluskeskuksen tehtäviä ovat:

* siviilipalvelusvelvollisten palvelukseen määrääminen;
* siviilipalvelusvelvollisten kouluttaminen;
* siviilipalvelusvelvollisten valvonta;
* passilain (671/2006) 8 §:ssä tarkoitetun siviilipalvelustodistuksen antaminen siviilipalvelusvelvollisille ( työpalvelun aikana työpalveluspaikka antaa todistuksen)
* siviilipalvelusvelvollisten majoituskustannusten korvaamisen toimeenpano;
* siviilipalveluksen muu käytännön toimeenpano.

kartano kesalla